Hjemmesykepleien

Kan omfatte følgende tjenester:

  • Hjelp til å ivareta personlig hygiene.
  • Hjelp til å ivareta tilstrekkelig ernæring.
  • Veiledning til økt egenomsorg.
  • Hjelp til medikamenthåndtering.
  • Sårbehandling.
  • Hjelp til pleie av inkontines eller stomi.
  • Omsorg og pleie ved livets slutt.
  • Betjening av trygghetsalarmer.

Hvem kan få tjenesten
Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg. Hjemmesykepleie gis som planlagte og forberedte pleie- og omsorgstiltak i medhold av vedtak. Hjemmesykepleie er ikke en akuttjeneste.
Ved all tjenestetildeling blir det foretatt et vurderingsbesøk, som blant annet medfører en registrering av søkerens funksjonsevne (IPLOS -Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk). Søkere med nedsatt funksjonsevne vil da få et individuelt vedtak på tjenester.

Hvordan få tjenesten
Søknad sendes eller behov meldes til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien er ikke en akuttjeneste. Alvorlig sykdom må meldes fastlege eller legevakt.

Hva kan du forvente av oss
At tjenesteyterne kommer til ditt hjem og møter deg med respekt og ivaretakelse av deg som selvstendig individ, og tjenesten gis i tråd med det vedtak som foreligger.
Tjenesten skal utføres av autorisert helsepersonell, og har som formål å yte nødvendig og individuell helsehjelp. Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet.

Hva kan vi forvente av deg
Vi forventer at du bidrar med de ressurser du har. Alle tjenester gis etter prinsippet "Hjelp til selvhjelp". At du er velvillig til å ta i bruk hjelpemidler dersom det er behov for det, slik at vi kan gi deg best mulig pleie og omsorg.

Lov og regelverk
Tjenesten er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1, jfr. § 1-3, samt Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Pris for tjenesten
Hjemmesykepleie er gratis, men brukeren må selv bekoste sine medisiner, elastiske strømper, evt. hygieneprodukter samt spesialprodukter relatert til bestemte sykdommer og langvarig behandling. Dette kan ofte fås på resept. Sårbehandlingsprodukter til bruk ved kortvarige behov som bandasjer, skiftesett, hansker og lignende inngår i tjenesten.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist. Søknader og meldte behov behandles fortløpende. (Dog ikke i helger og helligdager.)

Søknad sendes til
Hjemmesykepleien, Virksomhet hjemmetjenester, Tjøme kommune, Rødsgt. 36, 3145 Tjøme.

Søknadsbehandling
Etter mottatt søknad eller henvendelse, foretar faglig ansvarlig sykepleier vurderingsbesøk. Vurderingsbesøkene tas kun på hverdager mellom kl.09.00 og 15.00. Etter vurderingsbesøket og en totalvurdering av funksjonsnivå og hjelpebehov, vil det bli utformet et individuelt vedtak på tjenester. Vedtaket sier hva du får hjelp til og hvor ofte.

Søknadsskjema
Søknadsskjema som fylles ut inneholder informert samtykke, som gir tjenesten rett til å innhente opplysninger fra fastlege eller andre tjenesteytere for å vurdere hjelpebehovet. Søknadsskjemaet MÅ skrives under av søker. (evnt. Verge).

Klagemulighet:
Klage på vedtaket sendes til Hjemmetjenesten, der en uavhengig vil se på søknaden på nytt.Dersom vedtaket ikke endres, vil vedtaket, dersom du på forhånd ikke motsetter deg dette, bli oversendt helsetilsynet i Vestfold, jfr. Kommunehelselovens § 2-4, 2. ledd. Klagefrist: 4 uker.

Kontakt oss:
Hjemmesykepleien er tilgjengelig på kontoret på hverdager fra kl.09.00 - 11.00 og 14.00 til 15.00.

Hjemmesykepleien har kontor på Tjøme omsorgssenter, Hvitskjærveien 9, 3145 Tjøme.
Tlf. 33 06 79 26.

Sist endret 30.03.2012

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering