Vedtak- reguleringsplan for Grepan Vest, planID 2016003, Tjøme kommune

Skjermbilde.PNG - Klikk for stort bilde

 

Kommunestyret har i møte 29.11.2017 (KS-sak 058/17) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt detaljregulering for Grepan Vest.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for tre eneboliger med tilhørende anlegg. Eiendommen er ca 2,7 dekar stor, og ligger vest for gamle Grepan pensjonat, 120 meter fra sjø.  I Tjømes kommuneplan har ca. 2 dekar av planområdet formål LNF, mens resten har formål boligbebyggelse. 
 
Vedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Vestfold. Send klage per brev til Tjøme kommune, Rødsgata 36, 3145 Tjøme, eller på e-post: post@tjome.kommune.no.
 
Frist for å sende inn klage er 31.12.2017.
 
Spørsmål angående den vedtatte detaljreguleringen kan rettes til Helena Kielland tlf 47622801. 
Sist endret 05.12.2017

Se også

Login for redigering