Redusert oppholdsbetaling i barnehage og SFO

Miljøarbeider_barneskolelærer.jpg - Klikk for stort bilde Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.
 
Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB).

BARNEHAGE

Satser og betalingsinformasjon som gjelder fra 01.01.17:
Makspris for en heltidsplass er kr. 2 730,- pr mnd. Denne satsen gjelder for alle husholdninger med en bruttoinntekt fra kr. 500 500 og høyere.
 
Husholdninger med bruttoinntekt som er lavere enn kr. 500 500, kan søke redusert pris. Foreldrebetaling i barnehage skal ikke overstige 6 % av familiens / husholdningens bruttoinntekt.
 
Foreldrebetaling faktureres 11 måneder i året, juli er betalingsfri
Kostpenger kommer i tillegg, og fastsettes av barnehagens eier hvert år.
 
Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer
 
Fra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417 000 kroner. (fra 01.08.17 er grensen satt til 428 000)
 
SFO (skolefritidsordning)
Satser og betalingsinformasjon som gjelder fra 01.08.17:
En 100% plass i SFO koster kr. 2 898,-pr. mnd. Denne satsen gjelder for alle husholdninger med en bruttoinntekt fra kr. 514 250 og høyere
 
Husholdninger med en bruttoinntekt som er lavere enn 514 250 kroner kan søke redusert pris. Foreldrebetalingen i SFO skal ikke overstige 6 % av familiens/husholdningens bruttoinntekt.
 
Ordningen gjelder for barn i 100 % plass. Dersom barnet endrer plasstype i løpet av tidsrommet vedtaket er innvilget, vil reduksjonen bortfalle. Ordningen gjelder ikke for barn i private skolefritidsordninger.
 
Foreldrebetaling faktureres 11 måneder i året, juli er betalingsfri
Kostpenger kommer i tillegg, og fastsettes av kommunestyret hvert år.
 
 
Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema - felles for barnehage og SFO.
Søker og barnet det søkes for må være folkeregistrert på samme adresse.
Skjema skal inneholde opplysninger om hver forelder /foresatt/samboer/partner i husholdningen
Husholdningens bruttoinntekt legges til grunn for behandling av søknaden
Siste års selvangivelse må vedlegges søknaden.
 
 
Vedtak om endret foreldrebetaling
 
Inntil søknad og inntektsdokumentasjon og kommunens vedtak foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
 
 
 
Dokumentasjon av inntekt
 
Inntekt dokumenteres normalt med kopi av selvangivelsen. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.
Det skal leveres kopi av siste selvangivelse for alle i husholdningen, foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap.
Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap skal det leveres dokumentasjon fra begge.
Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner, skal det leveres dokumentasjon for begge.
Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn.
Er en forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og ev andre skattbare inntekter
Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon og ev andre skattbare inntekter
 
 
Dersom du ikke har en selvangivelse
 
Dersom man ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Søker kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt som grunnlag for søknad om endring i løpet av året dersom det er en vesentlig eller varig endring i inntekten i husholdningen.
 
For arbeidstaker:
 
Kopi av siste måneds lønnsslipp
Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
Dokumentasjon på ulønnet permisjon
 
For selvstendig næringsdrivende:
 
Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen
 
For arbeidsledige:
 
Kopi av siste utbetaling fra Nav
 
For hjemmeværende:
 
Skriv «hjemmeværende» i rubrikk for inntekt
 
For studenter:
 
Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass
Dokumentasjon på overgangsstønad
 
For sosialklienter / flyktninger:
 
Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad
Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten.
 
 
Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned.
 
 
 
Søknadsfrist
 
For barn som tildeles plass i hovedopptak, og plassen tas i bruk i august, må søknad om redusert foreldrebetaling med dokumentasjon være sendt Tjøme kommune innen 1. juni, dersom en skal være sikret redusert faktura i august.
Det kan søkes om redusert betaling fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling
Det beregnes en måned saksbehandlingstid, søknaden gis ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom husholdningens sammensetting endres i løpet av vedtaksperioden, og dette gir vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekter, kan det søkes om endring av tidligere vedtak.
Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.
 
 
Klagerett
 
Vedtak om fastsettelse av redusert oppholdsbetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Vedtaket vil fremgå av et særskilt dokument som sendes foresatte med kopi til barnehagen. Eventuelle klager rettes til Tjøme kommune.
 
Sist endret 13.06.2017

Se også

Tjeneste (1)
Artikkel (1)
Login for redigering