OFFENTLIGE LEGATER I TJØME KOMMUNE

Søknadsfrist for legater i Tjøme kommune er  20. november 2017 

OFFENTLIGE LEGATER I TJØME KOMMUNE

 

 

FELLESLEGAT I

Avkastningen deles ut til aldersboliger, veldedige og samfunnsnyttige formål i Tjøme kommune.  Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde verdige trengende bosatt i Tjøme kommune. Ligningsopplysninger blir innhentet.

 

FELLESLEGAT II

Avkastningen deles ut til beste for ungdom under utdannelse og til allmennyttige formål (kun søkere fra Tjøme kommer i betraktning).  Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde studenter på høyskole/universitetsnivå fra Tjøme kommune.  Dokumentasjon på studieplass må vedlegges.  Det må opplyses om studiets totale lengde og hvor langt man har kommet i studiet.

 

H.R. OLSENS OG HUSTRUS LEGAT

Avkastningen deles ut til formål av sosial og kulturell karakter som tilgodeser en større krets av personer innen Tjøme kommune.  Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde organisasjoner, foreninger, prosjekter etc som har en positiv betydning i Tjøme kommune. Søknaden må beskrive og dokumentere formålet, organisasjonen og ansvarlige kontaktpersoner.

 

MARITH BRÆNDS STIFTELSE

Avkastningen deles ut for å tilgodese ungdom i Tjøme – fortrinnsvis fra Hvasser – som vil ta undervisning/utdannelse i seriøs sang og musikk. 
 

 

Søknad om midler fra ovennevnte legater sendes til:

Tjøme legatstyre, c/o Tjøme kommune økonomisjef, 3145 Tjøme

Eller på epost med nødvendige vedlegg til post@tjome.kommune.no

 

Søknaden må være mottatt senest 20. november 2017 for å bli vurdert.

 

Søknaden må angi personalia (navn, adr, fødselsnr), bankkonto, begrunnelse og aktuelt legat det søkes midler fra.  Ved evt utdannelse må oversikt over antall studieår totalt og antall gjennomførte studieår dokumenteres. 

 

Søknader blir ikke returnert, og avslagsbrev sendes ikke. Tildelte midler vil bli utbetalt i midten av desember.

 

For Tjøme legatstyre: Laila Rognaldsen, økonomisjef Tjøme kommune

Tlf: 33 06 78 14 / epost: laila.rognaldsen@tjome.kommune.no

 

Sist endret 01.11.2017
Login for redigering